پربازدید

ویدیوکووید-19

5500 جریمه نبستن کمربند ایمنی در بهار امسال

پلیس انتاریو می گوید در فصل بهار امسال تا کنون 5500 جریمه برای عدم استفاده از کمربند ایمنی صادر شده است.

Dave Woodford می گوید که پلیس از این آمار شوکه شده است. بستن کمربند ایمنی از 35 سال قبل اجباری بوده ولی بعضی از رانندگان به اهمیت آن، بی توجه هستند. تعدادی از رانندگان در پاسخ به سوال پلیس، گفته اند فراموش کرده اند کمربند را ببندند!

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19