پدر و مادر بی مبالات، سه روز کودکانشان را تنها گذاشتند

پلیس شهر ساگونی در استان کبک وقتی متوجه شد سه کودک چهار تا چهارده ساله برای بیش از دو روز در خانه تنها مانده اند، وارد عمل شد و این کودکان تحت محافظت سازمان مراقبت از کودکان کبک قرار گرفتند.

پلیس می گوید پدر و مادر این سه کودک  جمعه خانه را ترک کردند و به کودکان قول دادند تا یکشنبه برگردند اما یکشنبه به بچه ها زنگ زدند و گفتند تا قبل از دوشنبه نمی توانند برگردند.

صبح دوشنبه پلیس هنوز در تلاش بود با پدر این سه کودک تماس بگیرد. مادر ۳۵ ساله این کودکان در تماس با پلیس گفت در خارج شهر، ولی در منطقه بوده اند.آگهی

آگهی

در این مورد کسی دستگیر نشده ولی تحقیقات پلیس و مرکز مراقبت از کودکان ادامه دارد.

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید