زنان شاهنامه: شنبلید و شهرناز

21ـ شنبلید Shanbalid (دختر کهین برزین کشاورز و همسر بهرام گور)
در داستان پادشاهی یزدگرد: رفتن بهرام به نخجیر و خواستنش دختر دهقان برزین را.

این زن دختر کهین برزین کشاورز و همسر بهرام گور است. حکیم عالیقدر فردوسی طوسی درباره این زن چنین می فرماید که بهرام گور با بازی شکاری، به نام طغرل، که از چیـن هدیـه برای او آورده بودند، به شکار می رود. هنگام شکار طغرل از نظر بهرام ناپدید می شود. بهرام برای یافتن باز شکاری خود حین جستجو به باغی می رسد.

پس اندر یکی مرغ بودی سیاه
گرامی بد آن مرغ بر چشم شاه
همی خواندندیش طغرل به نام
چو چشمش چنان چون پر از خون دو جام
که خاقان چینش فرستاده بود
یکی تخت با تاج بیجاده بود
بزد طبل و طغرل شد اندر هوا
شکیبا نَـبـُد مرغ فرمانروا
بپرید بر سان تیر از کمان
یکی بازدار از پس او روان
دل شاه گشت از پریدنش تنگ
همی تاخت از پس برآوای زنگ
یکی باغ پیش اندر آمد فراخ
برآورده از گوشه باغ کاخ

طغرل بر آن باغ شد و بر درختی نشست، بهرام شاه باغی دید مصفا و خرم و کاخی زیبا در کنار باغ که سر بر عرش کشیده و درون باغ پیری دید کنار حوضی پر از آب زلال و صاف نشسته و سه دختر خوب روی و نیکو منظر که در درست هر یک جام بلوری پر از شراب سرخ می باشد با ناز و کرشمه در پهلوی پیر آرمیده اند.آگهی

آگهی

کشاورز که نامش برزین بود پدر آن سه دختر بود. با دیدن شاه ایران لرزان و شتابان خدمت رسید و با احترام تمام شاه را به باغ دعوت کرد. شاه داخل باغ گردید. پس از آرام گرفتن، دهقان برزین گفت: این سه دختر من به نامهای: فرانک، ماه آفرید و شنبلید می باشند. شاه هر سه را خواستار شد و آنها را با مهرهای زرین به مشکوی خود فرستاد. آن گاه برزین دهقان، طغرل را یافته به شادی و خرمی نشستند:

مهین دخت را نام ماه آفرید
فرانک دگر بد، دگر شنبلید

این بانوان که به همسری بهرام گور درآمدند ازدواجی از روی هوس و تفنن بود. بهرام زن های متعدد می گرفت.

22ـ شهرناز Shahrnaz (دختر جمشد جم، همسر فریدون، خواهر ارنواز)
در داستان پادشاهی ضحاک: فریدون با وکیل ضحاک

این بانو از دختران جمشید است که به همسری فریدون در می آید و خواهر ارنواز است که داستان او را پیش تر بیان نمودم. استاد طوس درباره وی چنین می فرماید:

که با دختران جهاندار جم
نشیند زند رای بر بیش و کم
به یک دست گیرد رخ شهرناز
به دیگر عقیق لب ارنواز
چو مشک آن دو گیسوی دو ماه تو
که بودند همواره دلخواه تو

این ازدواج از روی لطف و مهربانی و عرق هم خونی و نسبت و خویشی صورت گرفت که در نتیحه فریدون دارای سه پسر به نام های سلم و تور و ایرج گردید.

هفته آینده: داستان یکی دیگر از زنان شاهنامه

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست