جلوگیری از ورود اشخاص جنایتکار و نامطلوب به کانادا

استیون بلانی وزیر ایمنی عمومی و آمادگی های فوری کانادا روز دوشنبه 5 ژانویه اعلام کرد که بیش از 50 نفر افرادی که نامشان در لیست آژانس خدمات مرزی کانادا قرار داشته و این آژانس به دنبال آنها بوده با موفقیت از کانادا اخراج گردیده اند. وی همچنین گفت که مقامات مرزی کانادا موفق شده اند از ورود بیش از 150 نفر که در آمریکا محکوم به بزهکاری جنسـی شناختـه شده انـد، جلوگیری کنند.

این دو رقم، نشانه موفقیت های جدید مقامات مرزی و امنیتی کانادا در مبارزه با ورود جنایتکاران و تبهکاران خارجی به کانادا است.شخص مذکور به نام امید بیانی یکی از اشخاصی  است که آژانس خدمات مرزی کانادا با انتشار عکس و مشخصات وی اعلام کرده که در جستجوی اوست و از عموم مردم درخواست کرده تا اگر اطلاعاتی در مورد این شخص دارند، با این آژانس با شماره تلفن9060-502-888-1 تماس بگیرند
آگهی
آگهی
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست