بازنگری قانون خدمات خانواده و کودکان

اتاق اخبار انتاریو: انتاریو سومین بازنگری را روی «قانون خدمات کودکان و خانواده ها» آغاز خواهد کرد. دولت هر پنج سال یکبار این قانون را مجددا بررسی می کند.

این قانون روی بسیاری از برنامه های انتاریو که به کودکان و جوانان سرویس می دهند تاثیر دارد. این بازنگری دو حوضه کلیدی را دربرمی گیرد.

اولین نکته بهبود نتایج حاصله از برنامه ها برای کودکان و نوجوانان است. نکته دیگر مدرن کردن و واضح کردن زبان قانون برای افراد است.آگهی

آگهی

در این فرآیند مشارکت عمومی که می تواند تاثیرگذار در این بازنگری باشد شامل موارد زیر است:

ـ جلسات مشارکت مناطق مختلف

ـ مشارکت و تعامل با سازمانهای ساکنین اولیه و بومی کانادا

ـ نامه های نوشته و ارسال شده

ـ مشارکت جوانان و استفاده از داده های آنان در شبکه های اجتماعی تعیین شده به همین منظور.

معمولا از سال 2005 که اولین بازنگری این قانون آغاز شده، دولت سعی کرده تا با تعامل و مشارکت با عموم به تغییر و یا تکمیل این قانون اقدام کند.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید