مردم ایران را به خاطر اعمال حکومت ایران مجازات نکنید!

آقای حسین رستگار ثامنی مهندس آرشیتکت است که از حدود 20 سال پیش ساکن تورنتو میباشد. نظر آقای رستگار ثامنی درباره تحریم ها به قرار زیر است:

“تحریمهای دول غربی علیه ایران، حکومت ایران را مجبور به کوتاه آمدن از بلند پروازی اتمی اش و تبدیل شدن به یک قدرت هسته ای نخواهد کرد، بلکه تنها زندگی مردم را بدتر خواهد کرد. مردم ایران ۳۲ سال است که تحت این رژیم زورگو محنت میکشند. لطفاً این تالمات را بیشتر نکنید.
تاریخ به ما میآموزد که سیاست تحریم کارا نیست. در عراق و کره شمالی آزمایش شده. آیا این تحریمها در این دو کشور آنهارا مبدل به حکومت های مترقی با سیاست های مسولانه کرد؟ خیر، این سیاستها شکست خوردند.
در توجیه شکستشان در فراهم کردن زندگی قابل قبول در جامعه ای آزاد برای مردمان ایران، آنچنان که در سال ۱۹۷۹ ادعا کرده بودند، تبلیغات رژیم ایران مسبب ناملایمات کنونی مردم را (دشمنی) غرب با آنها معرفی میکند. غرب اگر واقعا خواهان کمک به ایرانیان است باید ترویج آزادی خواهی و چگونگی مبارزه برای آن را تبلیغ کند. این کار توسط سیستمهای ارتباط جمعی و اینترنت قابل انجام است. آگاهی، مردم را ترغیب به مبارزه مسالمت آمیز علیه رژیم مستبد متحجر و سران فاسد خواهد کرد. ایرانیان خواهان زندگی بهتر برای خود و فرزندانشان هستند و البته برای تحقق آن تلاش خواهند کرد.
تحریمها اثر مخربش مقدمتا متوجه مردم است. این واقعیتی است که زمانی که مردم درتنگنا قرار میگیرند، توجهشان معطوف به گذران زندگی خواهد بود و از آزادی خواهی و اصلاحات سیاسی دور خواهند شد. این امرواقعیتی است عمومی در یک جامعه.

تحریمها را متوقف کنید و به مردم ایران برای تحولات مسالمت آمیز به یک جامعه دموکراتیک کمک کنید.”آگهی

آگهی

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست