بیانیه کنگره ایرانیان کانادا در ارتباط با استعفای سه عضو هیأت مدیره

به دنبال استعفای سه تن از اعضای هیأت مدیره کنگره ایرانیان کانادا در هفته گذشته، هیأت مدیره کنگره ایرانیان کانادا بیانیه زیر را منتشر کرد: “در تاریخ 15 جون 2012، دکتر فرخ زندی رئیس هیأت مدیره کنگره ایرانیان کانادا استعفای سه تن از اعضای هیأت مدیره را قبول کرد. آقای مهرداد خلیلی، خانم شعله خلیلی و خانم نیاز سلیمی استعفاهای خود را در 12 جون 2012 ارایه کرده بودند.
کنگره ایرانیان کانادا از سال ها خدمات این سه عضو سابق هیأت مدیره به کنگره و به کامیونیتی ایرانی – کانادایی تشکر می کند.
کنگره پست های خالی را مطابق با قوانین داخلی خود Bylaws پر خواهد کرد.”

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید