پربازید

ویدیو

کووید-19

پندمیک جدید : بیماریهای روحی ـ روانی میان کودکان و نوجوانان جهان

پندمیک کرونا شاید رو به کاهش است ولی پندمیک دیگری به طور پنهان دارد صدمه می زند:پندمیک ناهنجاری های روانی میان کودکان.

کشورهای مختلف اکنون از پندمیک استرسهای روحی ـ روانی کودکان و نوجوانان صحبت می کنند. اجازه دهید به چند نمونه اشاره کنیم:

انگلستان

دکتر دیوید گرینهورن David Greenhorn روانپزشک بخش اورژانس در شمال انگلستان می گوید در گذشته به طور متوسط هفته ای یک یا دو کودک را به علت فوریت های روحی – روانی تحت معاینه و درمان قرار می داد ولی حالا روزی یک تا دو کودک را به همین دلیل پذیرش می کند. اگر این گفته را اساس محاسبه قرار دهیم می توان نتیجه گرفت که تعداد کودکان نیازمند رسیدگی های فوری روحی – روانی پنج تا هفت برابر شده.

دکتر گرینهورن می گوید سطح استرس مرتبط با پندمیک در کودکان حقیقتا عظیم است. او این پدیده را پندمیک پنهان بین المللی نامید.

فرانسه

 بیمارستان کودکان در پاریس پایتخت فرانسه می گوید از سپتامبر گذشته تعداد کودکان و نوجوانانی را که به دنبال اقدام برای خودکشی پذیرش می کند دو برابر شده.

ژاپن

ژاپن می گوید تعداد خودکشی میان کودکان و نوجوانان این کشور در سال 2020 ( سال پندمیک کووید) رکورد شکسته.

کانادا

در کانادا نیز گزارشات مربوط به افسردگی ها و ناهنجاریهای روحی – روانی میان کودکان و نوجوانان نسبت به گذشته بیشتر شده. فقر و بیکاری در خانواده ها همراه با تعطیلی مدارس و محرومیت از دیدار و بازی با دوستان همه سبب شده که استرس و اضطراب کودکان و نوجوانان کانادایی بیشتر شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19