پربازید

ویدیو

کووید-19

لیبرال ها بهترند یا محافظه کاران؟

انتخابات سراسری کانادا ۲۰ سپتامبر برگزار می شود. رقابت اصلی بین دو حزب لیبرال و محافظه کار است.

در نظر سنجی جدید مؤسسه انگس رید Angus Reid از شهروندان پرسیده شده که کدام یک از دو حزب لیبرال یا محافظه کار بحران کرونا، وضعیت اقتصادی، مسائل محیط زیستی و سیستم بهداشت و درمان را بهتر مدیریت خواهند کرد.

در پاسخ به این سؤالات:

۳۰ درصد گفته اند که لیبرالها بهتر از محافظه کاران پاندمی کرونا را مدیریت خواهند کرد.

۲۵ رصد محافظه کاران را بهتر دانسته اند.

۳۴ درصد گفته اند که لیبرالها بهتر از محافظه کاران (1۳ درصد) آلودگی های محیط زیستی را کم خواهند کرد.

۲۴ درصد گفته اند که لیبرالها بهتر از محافظه کاران (۲۲ درصد) دسترسی به خدمات بهداشت و درمان را آسان خواهند کرد.

۱۹ درصد گفته اند که محافظه کاران بهتر از لیبرالها (۱۸ درصد) دسترسی به مسکن را آسان خواهند کرد.

۴۷ درصد گفته اند که محافظه کاران بهتر از لیبرالها (۲۶ درصد) اقتصاد کشور را تقویت خواهند کرد.

نتیجه این نظر سنجی را در نمودار زیر ملاحظه کنید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19