پربازدید

ویدیو

کووید-19

این ورقها را کسی انتظار نداشت

جدیدترین نظرسنجی ها نشان می دهد که دو حزب لیبرال و محافظه کار شانه به شانه هم پیش می روند.

در مجموع میزان حمایت از لیبرالها به رهبری جاستین ترودو Justin Trudeau در چند روز اخیر پائین آمده و میزان حمایت از محافظه کاران به رهبری ارین اتول Erin O’Toole بالا رفته، و میزان حمایت از نیودموکراتها به رهبری جگمیت سینگ Jagmeet Singh نیز بالا رفته.

 موسسه نظرسنجی آباکوس دیتا Abacus Data نتیجه تازه نظرسنجی خود را در صبح پنجشنبه چنین اعلام کرد:

ـ لیبرالها Liberals: ۳۳ درصد

ـ محافظه کاران Conservatives: ۳۲ درصد

ـ نیودموکراتها NDP: ۲۲ درصد

ـ بلاک کبه کوا Bloc Quebecois: ۸ درصد

کانادایی ها چه نوع دولتی می خواهند؟

نظرسنجی دوم

نظرسنجی دیگر توسط موسسه انگس رید Angus Reid به عمل آمده.

این نظرسنجی می گوید بیشتر کانادایی ها معتقدند که دولت بعدی همچنان دولت اقلیت خواهد بود.

طبق این نظرسنجی نیمی از کسانی که به لیبرالها رای می دهند خواهان یک دولت اکثریت به رهبری لیبرالها هستند.

در میان کسانی که به محافظه کاران رای می دهند ۸۱ درصد خواهان یک دولت اکثریت به رهبری محافظه کاران هستند. در این نظرسنجی، ۴۲ درصد گفته اند که خواهان انتقال قدرت از لیبرالها به محافظه کاران هستند. فقط ۳۱ درصد مایلند که دولت بعدی کماکان لیبرال باشد.

چه نوع دولتی انتظار دارید سر کار بیاید؟

۲۷ درصد نیز مایلند که دولت بعدی یک دولت نیودموکرات به رهبری جگمیت سینگ باشد.

بر اساس این نظرسنجی:

ـ ۱۸ درصد می خواهند دولت بعدی یک دولت اکثریت به رهبری لیبرالها باشد.
ـ ۱۴ درصد می خواهند دولت بعدی یک دولت اقلیت به رهبری لیبرالها باشد.
ـ ۳۲ درصد می خواهند که دولت بعدی دولت اکثریت به رهبری محافظه کاران باشد.
ـ ۱۰ درصد می خواهند دولت بعدی دولت اقلیت به رهبری محافظه کاران باشد.
ـ ۱۸ درصد می خواهند دولت بعدی یک دولت اکثریت به رهبری نیودموکراتها باشد.
ـ ۹ درصد می خواهند که دولت بعدی یک دولت اقلیت به رهبری نیودموکراتها باشد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19