پربازید

ویدیو

کووید-19

انتاریو از دو مرز دیگر گذشت: پنج میلیون دوز، هشت هزار … فوت

نشیب و فرازهای زیگزاگی نمودار مبتلایان جدید انتاریو ادامه دارد.

بختک کرونا معلوم نیست کی رمقش را از دست بدهد. هر چند با فراگیر شدن واکسیناسیون، دور از انتظار نیست که به زودی شاهد کاهش چشمگیر تعداد مبتلایان  باشیم.

در 24 ساعت منتهی به صبح پنجشنبه 29 اپریل، 3871 مبتلای جدید شناسایی شدند و 41 مرگ ناشی از کرونا گزارش شد. جمع فوت های انتاریو از آغاز پندمیک تا کنون از مرز هشتهزار گذشت.

از 3871 بیمار جدید، 1172 نفر از تورنتو، 901 نفر از منطقه پیل و 392 نفر از منطقه یورک هستند.

تعداد بستری ها در بیمارستانهای استان نیز به 2248 نفر رسید.

ارقام کرونای انتاریو در 24 ساعت گذشته

  • مبتلایان جدید: 3871
  • جمع مبتلایان تا کنون: 459 هزار

ـ فوتی های جدید 41 نفر

  • جمع فوت ها تا کنون: 8029 نفر
  • تعداد بستری ها در بیمارستانها: 2248 نفر
  • از این تعداد: 884 نفر در بخشهای مراقبت ویژه و 620 نفر متصل به ونتیلیتور هستند.
  • تعداد واکسن تزریق شده در روز چهارشنبه: 120.567 دوز
  • جمع واکسن تزریق شده تا کنون: 5 میلیون دوز
  • تستهای انجام شده در روز چهارشنبه: 57 هزار نفر
  • درصد تستهای مثبت: 7.6 درصد
  • تا کنون 368 هزار نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19