پربازید

ویدیو

کووید-19

یک ویروس، دو نوع برخورد: کانادایی ها همبسته تر شده اند، آمریکایی ها گسسته تر

پاندمیک کرونا کانادایی ها را به هم نزدیکتر و متحد کرده، ولی در آمریکا شکاف فرهنگی و سیاسی را بیشتر.

نظرسنجی انجام شده توسط موسسه Pew Research Centre می گوید کانادایی ها به علت کووید 19 با هم متحدتر شده اند. دو سوم کانادایی های شرکت کننده در این نظرسنجی چنین عقیده ای داشته اند. اما در آمریکا، 77 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته اند که کرونا شکاف بین آمریکایی ها را بیشتر کرده.

عملکرد هر کشور

یکی از سئوالات این نظرسنجی درباره نحوه عملکرد هر یک از این دو کشور در رویارویی با بحران کرونا بود. پاسخ شرکت کنندگان در نظرسنجی، نتیجه گیری بالا را تایید می کند.

در کانادا 88 درصد پاسخ دهندگان گفته اند عملکرد کشورشان در برخورد با کرونا خوب بوده، اما در آمریکا فقط 47 درصد پاسخ دهندگان عملکرد دولت آمریکا را مورد تایید قرار داده اند.

این نظرسنجی در هر دو سوی مرز به صورت تلفنی در فاصله 15 جون تا 27 جولای انجام شده و حاشیه خطای آن 3.7 درصد است.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19