پربازدید

ویدیو

کووید-19

یکی بر سر شاخ و بن می برید

بل ویل Belleville شهر کوچکی در جنوب شرقی انتاریو است که حدود 50.000 نفر جمعیت دارد.

این شهر که در شمال یک رودخانه قرار دارد مانند اغلب نقاط انتاریو سرسبز است. مرد 59 ساله بنام Jim Morison در شمال شهر بل ویل به همراه خانواده تصمیم گرفت روز شنبه 31 مارچ درختی را قطع کند اما درخت بر روی او سقوط کرد و جان او را گرفت. پلیس انتاریو می گوید وی در محل حادثه جان داده است.

کندین پرسبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19