پربازدید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن ـ چهارشنبه اول سپتامبر

انتاریو

آمار کرونا در انتاریو در صبح چهارشنبه اول سپتامبر چنین اعلام شد:

 • تعداد مبتلایان جدید: ۶۵۶ نفر
 • جمع مبتلایان تاکنون:۵۶۶ هزار نفر
 • تعداد فوتی های جدید: ۱۳ نفر
 • جمع فوتی ها تاکنون: ۹۵۱۶ نفر
 • شش مورد از مرگها متعلق به ماهها پیش است.
 • از ۶۵۶ بیمار جدید، ۵۰۴ نفرشان یا واکسن نزده اند یا سابقه واکسیناسیون آنها روشن نیست.
 • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: ۳۳۹ نفر. از این عده ۳۶ نفرشان هر دو دوز را دریافت کرده بودند.
 • تعداد افراد بستری در بخشهای مراقبت ویژه: ۱۶۳ نفر. دوازده نفر از این عده هر دو دوز واکسن را دریافت کرده بودند.
 • افراد ۱۲ سال به بالا که یک دوز واکسن را دریافت کرده اند: ۸۳ درصد
 • افراد ۱۲ سال به بالا که هر دو دوز را دریافت کرده اند: ۷۶.۴ درصد

گواهی واکسن

منابع آگاه گفتند از ۲۲ سپتامبر ورود به رستورانها، سینماها و سالن های ورزشی انتاریو، و اماکن مشابه، مستلزم نشان دادن پاسپورت واکسن است.

ایران

آمار کرونا در ایران در روز چهارشنبه دهم شهریور به قرار زیر بود:

 • تعداد مبتلایان جدید: ۳۳ هزار نفر
 • جمع مبتلایان تاکنون: پنج میلیون نفر
 • تعداد فوتی های جدید: ۶۰۰ نفر
 • جمع فوتی ها تاکنون: ۱۰۸ هزار نفر
 • تعداد افراد بستری در بخشهای مراقبت ویژه: ۷۸۶۰ نفر

آمریکا

 • تعداد مبتلایان جدید: ۱۶۰ هزار نفر
 • جمع مبتلایان تاکنون: ۳۹.۳ میلیون نفر
 • تعداد فوتی های جدید: ۱۳۴۶ نفر
 • جمع فوتی ها تاکنون: ۶۴۰ هزار نفر
 • تعداد افراد بستری در بیمارستان: ۱۰۰ هزار نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=154743بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19