پربازید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن ـ پنجشنبه دوم سپتامبر

تعداد مبتلایان جدید انتاریو

انتاریو صبح پنجشنبه ۸۶۵ مبتلای جدید و ۱۴ مرگ جدید را گزارش کرد.

کریستین الیوت وزیر بهداشت و درمان انتاریو گفت که ۶۹۲ نفر از این عده کسانی هستند که یا واکسینه نشده اند و یا سابقه واکسیناسیون آنها مشخص نیست. ۱۷۳ نفر دیگر به طور کامل واکسینه شده بودند.

ژاپن

در ژاپن یک میلیون و ششصد هزار دوز واکسن مدرنا به دلیل پیدا شدن آلودگی در بعضی از آنها به دور ریخته شد. نوع این آلودگی اعلام نشده.

ایران

آمار کرونا در ایران در روز پنجشنبه یازده  شهریور به قرار زیر بود:

تعداد مبتلایان جدید: ۳۰ هزار نفر

جمع مبتلایان تاکنون: پنج میلیون و ۵۵ هزار نفر

تعداد فوتی های جدید: ۶۰۰ نفر

جمع فوتی ها تاکنون: ۱۰۹ هزار نفر
تعداد افراد بستری در بخشهای مراقبت ویژه: ۷۸۳۱ نفر

آمریکا

تعداد مبتلایان جدید: ۱۶۶ هزار نفر

جمع مبتلایان تاکنون: ۳۹.۵۰ میلیون نفر

تعداد فوتی های جدید: ۱۴۱۸ نفر

جمع فوتی ها تاکنون: ۶۴۲ هزار نفر

تعداد افراد بستری در بیمارستان: ۱۰۱ هزار نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19