پربازدید

ویدیو

کووید-19

کنگره ایرانیان کانادا و مسائل پیش رو

دوست و هموطن گرامی آقای تاج دولتی در شماره پیشین نشریه سلام تورنتو، یادداشتی درباره استعفای تنی چند از اعضاء هیأت مدیره کنگره ایرانیان مرقوم فرمودند که با توجه به  تجربه اجتماعی تاج دولتی عزیز، پذیرش بخش هایی از آن یادداشت، دشوار و نیز تعجب بر انگیز است. تعجب از این نظر که برغم آنکه اذعان میدارد یکی ازمهمترین دلایل عنوان شده دوستان مستعفی، “عدم رعایت اساسنامه کنگره توسط اعضای هیأت اجرایی جدید” بوده است اما او کماکان  اصرار به گفتگویی می ورزد که طرف خاطی با عدم رعایت قوانین و اصول نهاد مربوطه (اساسنامه ی نهاد)، نه تنها عملاً  پایه ای ترین حقوق کلیه اعضا آن کنگره و نیز اعضا مستعفی را نقض کرده است بلکه ابتدایی ترین مفاهیم دمکراتیک یک تشکیلات مدرن را نیز به زیر پا گذارده است. با این توصیف مسلماً ماندگاری آن اعضا به نوعی تایید رفتار ناهنجاری است که می خواهد به هر دلیلی قانون را دور زده خود را جای قانون نشاند از این روی تصور کنم در این باره باید سنجیده تر به سخن نشسته، وظایف و مسولیتهای اعضای هیأت مدیره این کنگره را به آنها گوشزد کرده و از آنها خواست به صراحت، شفافیت و زبانی منطق بنیاد به بیان چیستی تفاوتها پرداخته، از چگونگی و چرایی رخداد این گونه رفتار با اعضا خود به سخن نشینند. جامعه ایرانی مقیم کانادا  حق دارد بداند آیا این کنگره قرار است بر مبنای قوانین مصوبه این مجموعه به فعالیت خود ادامه دهد یا با تغییر یک گروه جدید از دست اندرکاران، مسیر و اهداف آن نیز دستخوش تغییر شده هر کسی ساز خود نوازد؟ متاسفانه بعضاً پیش می آید که افراد از موقعیتی که در یک سازمان و تشکیلات غیر انتفاعی کسب می کنند دچار سوءتفاهماتی و شبهاتی میشوند که با هویت، جنس و توان آن تشکیلات خوانایی ندارد لذا تصور کنم به رغم این سخن ارزشمند که اعتماد ورزیدن همواره امری مثبت است اما باید سیستم کنترل را نیز ارج داشت تا سلامت هر تشکیلات و مجموعه ای را تحت نظر داشت. از این روی تصور کنم ایجاد نهاد بازرسی و یا مقایسه کننده رفتارها با روح قوانین تشکیلات، امری مثبت تلقی شود اما به هر حال در این مورد خاص شایسته است اعضای مستعفی و نیز اعضا جدید از درِ پاسخگویی در آمده  سوالات متعدد درباره خط و مشی این کنگره را پاسخ دهند و پیرامون تفاوتهای خود به بحث و گفتگو نشینند.  نشریات و رسانه های کامونیتی نیز ضمن  اعلام بی طرفی و اعمال بی طرفی، به دور از جانب داری از هر گروه و دسته ای خاص، موظف به بررسی و کندوکاو پیرامون تفاوتهایی از این دست هستند تا به روشن شدن حقایق و فهم نقاط ضعف احتمالی پردازند. ایرانیان مقیم تورنتو، تجارب تلخی مانند تجربه انجمن ایرانیان را مقابل روی خود دارد. ما می توانیم و باید آن آموخته ها به خدمت گماریم تا عرصه خدمت به کامیونیتی را از هر جدل و رقابت نظرگاههای سیاسی و شخصی دور نگه داشته، رفاه، پیشرفت و حقوق شهروندی ایرانیان مقیم کانادا اصل هر حرکت اجتماعی ما دراین سرزمین باشد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19