پربازدید

ویدیو

کووید-19

کشیدن تصویر شما روی آئینه

آیا مایلید تصویرتان روی آئینه کشیده شود؟ آنهم با جزئیاتی که بیانگر خواسته ها و ایده ها و آرزوهای شما باشد. 

تسنیم دیر والا تصاویر فراوانی از ساکنان تورنتو، از فرهنگها و قومیتهای گوناگون، کشیده است. هر نقاشی با سوالی شروع می شود تا شخص بتواند بازتاب اندیشه های خود باشد، و ارزشهای خود را مطرح کند. پرتره ها در اندازه طبیعی روی آئینه کشیده می شوند.

When: Sept 25 – Nov 24 (Tuesdays – Fridays)
1:00 PM – 6:00 PM
Where: Toronto Centre for the Arts
5040 Yonge St, North York
Cost: Free
More Info: www.northyorkarts.org

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=103350بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19