پربازدید

ویدیو

کووید-19

کرونا و واکسن آن ـ جمعه ده سپتامبر

انتاریو

 انتاریو روز جمعه ۸۴۸ بیمار جدید و ۱۱ مرگ جدید را گزارش کرد. از ۸۴۸ بیمار جدید، ۶۵۹ نفر به طور کامل واکسینه بودند. شش مورد از مرگها نیز به یکماه قبل مربوط می شد.

تجویز دوز سوم در کانادا

کمیته علمی مشورتی دولت کانادا در امور واکسن، استفاده از دوز سوم واکسن را برای بخشی از افرادی که سیستم ایمنی بدنشان ضعیف است توصیه کرد.

ایران

آمار کرونا در ایران در روز جمعه ۱۸ شهریور به قرار زیر بود:

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۲۱۱۰۰ نفر

ـ جمع مبتلایان تاکنون: پنج میلیون و ۲۶۰ هزار نفر

ـ تعداد فوتی های جدید: ۴۴۵ نفر

ـ جمع فوتی ها تاکنون: ۱۱۳ هزار نفر

آمریکا

تعداد بیماران جدید در آمریکا مقداری کاهش یافته:

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۱۴۸ هزار نفر

ـ جمع مبتلایان تاکنون: ۴۰ میلیون و هفتصد هزار نفر

ـ تعداد فوتی های جدید: ۱۵۷۹ نفر

ـ جمع فوتی ها تاکنون: ۶۵۶ هزار نفر

ـ تعداد افراد بستری در بیمارستان: ۱۰۰ هزار نفر

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=155265بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19