پربازدید

ویدیو

کووید-19

کرونا در انتاریو جا خوش کرده

تعداد مبتلایان جدید کرونا در انتاریو همچنان در مرز 400 نفر در روز ثابت مانده.

جدیدترین ارقام مربوط به 24 ساعت منتهی به صبح پنجشنبه 21 می به قرار زیر است:

ـ تعداد مبتلایان جدید: 413 نفر

ـ مجموع مبتلایان انتاریو: تاکنون 24187 نفر

ـ تعداد درگذشتگان:31 نفر

ـ مجموع درگذشتگان انتاریو تاکنون: 1993 نفر

ـ تعداد بهبود یافتگان: 18509 نفر

ـ نرخ رشد روزانه مبتلایان در دوازده روز گذشته بین 1.5 تا 1.9 درصد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19