پربازدید

ویدیو

کووید-19

کدام پیروزی؟ مشک آن است که خود ببوید!

در شماره گذشته در بخش انگلیسی یادداشتی به قلم آقای کاوه شهروز، نایب رئیس کنگره ایرانیان کانادا(بخش انتاریو) به چاپ رسید با عنوان:
“A Tale of Two Victories”.
در این یادداشت نویسنده ضمن اشاره به فعالیت‌های سه ماه گذشته هیئت مدیره جدید کنگره اشاره کرده که کمپین ارسال نامه‌ از طریق ایمیل و پست به دفتر وزیر امور مهاجرت و شهروندی فدرال، آقای جیسون کنی، در مورد اعتراض به بسته شدن بخش ویزای سفارت کانادا در تهران و پاسخ غیر مستقیم آقای وزیر در توجه آتی به این مسئله و احتمال ایجاد مرکز فرمهای ویزا یکی از این دو “پیروزی” بزرگ است.
“پیروزی” بزرگ دیگر به نظر نایب رئیس کنگره ایرانیان کانادا (بخش انتاریو) موضوع اخیر مسدود کردن حساب‌های بانکی برخی از ایرانیان توسط بانک TD، انجام چندین مصاحبه با رسانه‌های کانادایی و غیر کانادایی، ملاقات با مسئولان بانک TD، و وعده آنها در زمینه‌ی تماس با کسانی است که بی خبر حساب‌هایشان مسدود شده بوده است.
لازم به یادآوری است که همه این تلاش‌ها به جای خود اقدامات شایسته‌ای بوده و در گزارش‌ها و مقاله‌های متعدد در همین نشریه (بسیار بیش از رسانه‌های دیگر) به این فعالیت‌ها اشاره شده است. اما اینکه هرنهادی که فعالیتی در چارچوب وظایف خود انجام می‌دهد، بی آنکه هنوز به نتیجه‌ای رسیده باشد، بانگ “پیروزی” سر دهد و برای خود “کف” بزند، تا اندازه‌ای از راه رسم معمول در جامعه‌های مدرن و نهادهای مسئول و پاسخگو به دور است و بیشتر به تبلیغات هیجانی جامعه‌های کمتر پیشرفته می‌ماند.
در همین دو مورد اشاره شده در نوشته نایب رئیس کنگره ایرانیان کانادا پرسش صمیمانه این است که کدام پیروزی؟ چرا ارسال چند صد نامه، که به یقین بیشترین تعداد آنها از طریق ایمیل به دفتر وزیر مهاجرت ارسال شده و ایشان در پاسخی غیر مستقیم وعده داده که موضوع را مورد بررسی قرار دهد، یک پیروزی به شمار می آید؟
چرا دیدار با چند مقام بانک TD و وعده آنها برای تماس گرفتن با کسانی که بی خبر حساب‌هایشان مسدود شده یک “پیروزی” است؟
درست است که عادت و گرایش به غلو کردن و تمجیدهای تعارف آمیز بخشی از رفتارهای اجتماعی ایرانیان بوده و هست، اما در همان فرهنگ ایرانی هم نکته‌هایی هست که برای کنترل و مقابله با تعارفات و تمجیدها ابداع شده و به کار گرفته می‌شود. از جمله اینکه: “مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید”  ، و یا “درخت هر چه پُر بارتر، افتاده تر.”
امضاء محفوظبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19