پربازدید

ویدیوکووید-19

کاهش تعداد تصادفات در منطقه یورک

پلیس منطقه یورک می گوید در 5 سال گذشته میزان تصادفات رانندگی در این منطقه، پیوسته در حال کاهش بوده است. در گزارش منتشره از سوی این نیرو، البته گفته نمی شود که این کاهش چه تعداد یا چند درصد بوده است.
با این حال، گزارش مذکور حاوی نکات جالبی است، از جمله:

  •  تعداد تصادفات در منطقه یورک، در سال 2014، کمتریـن رقـم طی 10 سال گذشته بوده است.
  •  هفتاد درصد تصادفات، نتیجه مستقیم رانندگی نادرست بوده است. 
  •  36 درصد تصادفات نتیجه رانندگی تهاجمی یا قلدرانه Aggressive Driving بوده.
  •  بیشترین تعداد تصادفات در روزهای جمعه در ماههای آخر سال ـ اکتبر تا ژانویه ـ و در ساعات پرترافیک عصر روی داده است.
  •  چهل و چهار درصد تصادفات به صورت برخورد از عقب بوده است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19