پربازدید

ویدیو

کووید-19

چی ارزان شد چی گران؟

در ماه نوامبر کانادایی ها هزینه کمتری برای بنزین، مبلمان، و هتل پرداخته اند، اما برای سبزیجات تازه، بلیط هواپیما و بهره مورگیج بیشتر پرداخته اند.

سازمان آمار کانادا می گوید نرخ تورم در ماه نوامبر 1.7 درصد بوده که از ماه اکتبر (2.4 درصد) به مراتب کمتر است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=87000بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19