پربازدید

ویدیو

کووید-19

واکسینه شده ها مصون از بیماری اما ناقل ویروس

تردیدی باقی نمانده که افراد کاملا واکسینه شده نیز می توانند ویروس کرونا را به دیگران انتقال دهند.

این روز ها صحبت درباره اینکه افراد واکسینه شده تا چه حد مصون هستند زیاد است و پژوهشهای گوناگون یکی پس از دیگری بیرون می آیند که این موضوع را بررسی می کنند.

اغلب این پژوهشها حاکی است که احتمال ابتلای افراد کاملا واکسینه شده به بیماری کرونا بسیار پائین است و اگر هم مبتلا شوند احتمال شدت گرفتن بیماری و بستری شدن آنها در بیمارستان بسیار بسیار اندک  است.

در این میان اما نکته مهمی پیوسته نمایانتر می شود .اغلب این پژوهشها نشان می دهند که افراد کاملا واکسینه شده اگرچه خودشان در مقابل موارد جدی بیماری مصون هستند اما می توانند ویروس را به دیگران انتقال دهند.

گزارش جدید

روزنامه واشنگتن پست به یکی از گزارشهای داخلی مرکز کنترل بیماریها در آمریکا دست یافته که گوشه هایی از این گزارش را روز جمعه منتشر کرده.

این گزارش می گوید نحوه پخش سویه دلتای ویروس کرونا شبیه آبله مرغان است و می تواند هم توسط افراد واکسینه شده و هم افراد واکسینه نشده به دیگران منتقل شود.

این گزارش نشان می دهد که سویه دلتای ویروس کرونا بسیار بسیار مسری است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=149532بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19