پربازدید

ویدیو

کووید-19

نیروهای بهداشت و درمان انتاریو آزرده خاطرند

به دنبال هیجده ماه تلاش و کمک به درمان بیماران کرونایی، نیروهای بهداشت و درمان کانادا احساس جراحت روحی می کنند.

جراحت روحی یا moral injury اصطلاحی است که در ارتش به کار می رود، در حقیقت برای توصیف سربازانی که ارزشهای مورد قبولشان به شدت نقض شده از این اصطلاح استفاده می شود.

ریشه جراحت

حتماً خبر دارید که در یکی دو هفته اخیر مخالفان واکسن و ماسک چندین تظاهرات مقابل بیمارستانهای انتاریو به راه انداخته اند که طی آن به نرسها و کادر درمان بی احترامی کرده، سر آنها فریاد کشیده و آنها را به خاطر زدن ماسک مسخره کرده اند.

تجسم کنید نیروهای درمانی را که پس از ساعتها کار سخت در داخل بیمارستان، هنگام ترک محل، مورد بی احترامی و انتقاد و تمسخر قرار گرفته باشند و سرشان داد کشیده شده باشد.

در این رابطه خانم الیزابت پیتر پروفسور پرستاری در دانشگاه تورنتو می گوید کارکنان بخش بهداشت و درمان دچار جراحت روحی شده اند.

انجمن بیمارستانهای انتاریو نیز از این اصطلاح برای توصیف وضعیت روحی کادر درمان استفاده کرده.

پروفسور الیزابت پیتر می گوید کارکنان خسته بخش بهداشت و درمان در حالی می کوشند جان بیماران واکسینه نشده را نجات دهند که مقابل خود تظاهرکنندگانی را می بینند که با واکسیناسیون مخالفند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=155250بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19