پربازدید

ویدیو

کووید-19

نکاتی در ارتباط با نوشته آقای محمد تاج دولتی با عنوان: چرا کنگره ایرانیان کانادا «زمین گیر» شده است

در پاسخ به مقاله «چرا کنگره ایرانیان زمین گیر شده است؟» نوشته همکار نویسنده مان دکتر محمد تاج دولتی که در شماره گذشته سلام تورنتو درج گردید، جوابیه زیر را از آقای علی گشتاسبی دریافت کرده ایم که در زیر ملاحظه می کنید:

به نظر میرسد که نوشته آقای تاج دولتی در رابطه با کنگره ایرانیان کانادا و «زمین گیر شدن» آن در شماره گذشته سلام تورنتو با شتاب و بدون مطالعه کافی و تا حدی آکنده از یکسو نگری نگاشته و منتشر گردیده است. این شتاب تا بدان اندازه بوده که اشتباهات دستوری را هم به همراه آورده است.

اشتباهات دستوری:
– ایشان در بخشی چنین نوشته اند: «اندیشیدن برای …….. به بن بست رسیده است» که نادرست است. چرا که اندیشه پویاست و به بن بست نمی رسد بلکه راه کار ها هستند که در زمانی به «بن بست می رسند». مگر جز اینست که انسانها پیوسته برای خروج از بن بست می اندیشند؟
– در دو جمله نیز ایشان از عبارت «جامعه مهاجرت» استفاده کرده اند که صحیح آن «جامعه مهاجر» است.

نوشته آقای تاج دولتی با یک مقدمه کوتاه این نتیجه را میگیرد که دلیل بنیانی «زمین گیر شدن» سازمان «دهان پر کن» کنگره ایرانیان کانادا با «کارنامه بی ثمر» ش «سیاست زدگی» آن در دو جبهه متضاد و افراطی است!

در ابتدا خاطرنشان میسازد که کاربرد واژه «سیاست زدگی» در «دو جبهه» نادرست بوده و شامل آندسته از افرادی که به قول ایشان باور دارند که «کنگره ایرانیان کانادا» نمی‌تواند و نباید هیچ دخالت و فعالیتی در زمینه مسائل سیاسی مربوط به ایران داشته باشد» نمی گردد. میتوان این افراد را «زده شده از سیاست» پنداشت اما «سیاست زده» خیر.

آقای تاج دولتی در نوشته خود در مورد گذشته کنگره اظهار نموده اند که «در شکل‌گیری آن سهم بسیار اندکی داشته و در دو دوره عضو هیئت مدیره بوده‌» اند. بر اساس اسناد موجود ایشان از سال ۲۰۰۸ تا بهار سال ۲۰۱۲ عضو هیات مدیره این سازمان «دهان پر کن» بوده اند. بنابر این در گام نخست بهتر است که برا ی روشن شدن اذهان به «کارنامه بی ثمر» فعالیت های خودشان بپردازند. برای مثال خالی از لطف نیست که به خوانندگان توضیح دهند که چرا ایشان به عنوان عضو هیات مدیره به حداقل وظایف سازمانی خود ( در هر دو دوره) که ارائه یک گزارش سالیانه مالی چند صفحه یی به وزارت دارائی کانادا است عمل نکرده و از آن شانه خالی نموده اند. فعالیت های دیگر «پیش کش» ایشان.

به باور من کسانی بایستی پاسخگوی دلایل «زمین گیر» شدن کنگره باشند که ۴ سال از ۶ سال دوران حیات این سازمان (۶۷ در سد طول عمر کنگره) را در چنگ «مدیریت» خود داشته و در پایان «کارنامه بی ثمر» از خود بجای گذارده اند. مدیران کنونی بیش از چند ماهی نیست که به قول ایشان «منصوب شده اند».

آقای تاج دولتی که عضو هیات مدیره «انتخابی» بوده اند چرا کارنامه شان «بی ثمر» است؟ اگر مدیریت ایشان «بی ثمر» بوده چرا برای بار دوم بر کرسی مدیریت تکیه زده اند؟ آیا ممکن است که آقای تاج دولتی به چند مورد از «خدمت گذاری به مردم» در «همین جامعه کوچک مهاجر» که در طول زمان مدیریت ۴ ساله وی در کنگره انجام یافته اشاره مختصری بفرمایند تا دیگر مدیران نیز کمی از ایشان آموزش بگیرند؟

بر اساس اسناد کنگره، هیات مدیره کنگره در دوره پایانی خدمت آقای تاج دولتی شامل افراد زیر میشدند:
ـ آقای بهنام اصفهانی زاده
ـ آقای وحید جابر انصاری
ـ آقای مهرداد خلیلی
ـ خانم شعله خلیلی
ـ آقای علیداد مافی نظام
ـ آقای احسان میردامادی
ـ خانم نیاز سلیمی
ـ آقای محمد تاج دولتی
چنانکه مشاهده میشود، نامبرده حداعقل در یک هیات مدیره یکدست کار کرده اند؟ پس ایشان چرا «زمین گیر» شدند؟ افراد فوق که از همان گروهی میباشند که وی در پایان نوشته خود از آنان یاد کرده. این افراد که «سیاست زده» نیستند. دستاورد آقای تاج دولتی و این گروه یکدست چه بوده است؟ میتوانند شمه یی را برای خوا نندگان و اعضا کنگره بر شمارند؟

ملاحظه میکنید که تمامی پرسش های آقای تاج دولتی نخست به شخص خودشان بر گشته و بایستی پاسخگویی را از خود آغاز نمایند.

در اینکه کنگره از ابتدای تاسیس با مشکلات فراوان روبرو بوده و پیوسته با بحران سازی نیرو های خارج از این نهاد درکشمکش بوده و میباشد، تردیدی نیست. نمونه بارز آن نیز شرایط کنونی آنست. اما از مسولیتها شانه خالی کردن و بدون پشتوانه عملی شعار دادن و به زیر سوال بردن همه و خود را عاری از خطا دانستن و نقش واعظ غیر متعظ را بازی کردن شیوه پسندیده و سنجیده یی نیست و آنرا فرا فکنی و گریز از مسولیت مینامند.

واقعیت آنست که کنگره از سال ۲۰۱۲ (پایان دوره مدیریت چهار ساله ایشان و دوستانشان) و پس از انتخاب هیات مدیره جدید وارد فاز جدیدی گردید. در آن سال هیات مدیره منتخب با فرا خواندن و دعوت از کار آفرینان و متخصصین و کنش گران سیاسی اجتماعی موفق و خوشنام کامیونیتی برای عضویت در گروه مشاوران کنگره (برای نخستین بار) توانست شور و هیجان خاصی را در کامیونیتی ایرانی برای پیوستن به کنگره و مشارکت در آن ایجاد نماید. پس از پیوستن نیرو های کار آمد و موفق هیات مشاوران به هیات مدیره این امکان فراهم گشت تا با برنامه ریزی و مدیریت بهینه اعتماد بیشتری در سطح کامونیتی به کنگره جلب گردد. به همین منظور برنامه «بزرگداشت دستاورد های ایرانیان ـ کانادا» طراحی گردید و در هیات مدیره تصویب شد. همزمان با آن در برنامه موفق دیگری در پایان سال ۲۰۱۲ بیش از ۳۰۰ نفر در گردهمائی کنگره در محل «بی ویو گلف کلوب» تورنتو شرکت نمودند. استقبال حاصله از این برنامه سکوی پرتابی شد تا کنگره بتواند نخستین برنامه «بزرگداشت دستاورد های ایرانیان ـ کانادا» را در سال ۲۰۱۳ در هتل رویال یورک و با بیش از ۸۵۰ نفر برگزار نماید.

لازم به توضیح است که برای نخستین بار در طول حیات کنگره ، هیات مدیره آن موفق شد که برای برگزاری چنین برنامه با شکوهی نیاز های مالی مورد نظر را از صاحبان مشاغل و خیر خوا هان کامیونیتی ایرانی بدون چشم دا شتی تامین نماید. موفقیت بیش از حد این دو برنامه در جلب نظر و اعتماد مجدد اعضا کامیونیتی به کنگره همراه با آشکار شدن اهمیت وجودی و قابلیتهای بالفعل و بالقوه کنگره، نگرانی فزاینده نیرو های اندکی که موجودیت خویش را در پراکندگی ایرانیان میبینند، سبب گردید. لذا این گروه اندک در تمامی مدتی که هیات مدیره جدید در پی اعتماد سازی در بین افراد کامیونیتی و جلب نظر مساعد آنان برای پیوستن به کنگره بود بصورتی مخرب و غیر سازنده طبق روال همیشگی به دلسرد نمودن مردم از کنگره (مانند این روزها) و نامید ساختن افراد کامیونیتی در مشارکت در برنامه های کنگره مشغول بودند. این گونه اعمال غیر سازنده پایان نیافته و همچنان ادامه دارد و در اشکال گوناگونی در سطح جامعه مشاهده میگردد. جالب آنجاست که اکثر این افراد به شخصه هیچ گونه کارنامه مثبتی در کمک به این نهاد ندارند. این گونه افراد اندک یا تازه از گرد راه رسیده، و یا اینکه مضحک تر از آن در بسیاری از موارد حتا عضو این نهاد نیز نیستند!

به باور من و بر خلاف نوشته آقای تاج دولتی مشکلات کنگره یک عامل نیست بلکه مجموعه یی از دلایل است که به آنها به صورت مشروح در آینده نزدیک خواهیم پرداخـت امـا بـرای نمونه چند تائی را گوشزد میکنیم.

کنگره از بیش از همه از بی عملی و حرافی و سنگ اندازی رنج میبرد. برای اینکه موجبات تشویش و دلسردی اعضا را فرا هم نکرده و بیش از این جایگاه نهاد کنگره را در نزد کامیونیتی ضربه نزده باشیم، از همگی درخوا ست میکنم که از این پس از کسانی که برای کنگره دل میسوزانند و خواستار افزایش حضور کنگره در تمامی زمینه های سیاسی و اجتماعی کانادا هستند در ابتدا خواسته شود که برنامه و نظرات خود را همراه با اندازه مشارکت خویش و در حد امکانات کامیونیتی به کنگره ارائه داده و پس از آن به حسابرسی از کنگره و هیات مدیره آن بپردازند. در غیر اینصورت عملکرد اینگونه افراد از روی نیت خیر و برای اصلاح امور تلقی نشده و بیشتر جنبه تخریبی و پراکندن نیروهای کامیونیتی را دارد.

در پایان لازم میدانیم بر دو نکته مهم تاکید ویژه نمائیم:
پاسداری از نهاد غیر انتفاعی «کنگره ایرانیان ـ کانادا» و حفاظت از کیان و منزلت آن در کامیونیتی در احترام به اهداف این سازمان و کلیه خیر خو اهان کامیونیتی که از ابتدا تا کنون هر یک به اندازه سهم خویش برای آن تلاش نموده اند، در درجه نخست بر عهده کسانی چون آقای تاج دولتی که «دو دوره» عضو هیات مدیره آن بوده اند میباشد. بنا برین بکار گیری واژه های منفی و نادرست و دور از شان چون «دهان پر کن» و یا «زمین گیر شدن» و یا «کارنامه بی ثمر» از سوی کسانی که خود مسولیتهای سازمانی داشته اند جز ضربه زدن به موقعیت و اعتبار آن نهاد در کامیونیتی ثمر دیگری ندارد. شیوه نیکو در این موارد، در گیر شدن با کارها و مشارکت در فعالیت ها و به عهده گرفتن مسولیت اجرائی برای انجام کار است، نه خرده گیری و گریز از مسئو لیت و کار سازنده.

همچنین یاد آوری مینماید که نه اساسنامه و امکانات سازمانی کنگره ایرانیان کانادا ظرفیت و گنجایش «نجات ملت ایران» را دارد و نه اینکه کسانی در کنگره چنین ماموریتی را در خود احساس میکنند. این مهم فقط با دستان توانای مردم شجاع و صلح دوست ایران و در داخل ایران تحقق خوا هد یافت. اما کنگره ایرانیان کانادا وظیفه دارد تا در کنار تلاش ها و فعالیتهای رایج خود و در چارچوب اساسنامه این سازمان پژواک صدای هموطنانی باشد که از حداقل آزادی ها و حقوق اجتماعی در ایران محروم بوده و بدون داشتن هر گونه تریبون و یا بلند گوئی گوشه چشمی هم به کسانی دارند که خود را «ایرانی» نامیده و به واسطه بر خورداری از موهبت زیستن در جوامع دمکراتیک فرصت آنرا دارند تا پیام آور ظلم و ستمی باشند که هر روزه بر آنان میرود. تصدیق میفرمایند که این حداقل کاری است که «کنگره ایرانیان کانادا» بر اساس بهره گیری از نام پر آوازه «ایرانیان» میتواند و بایستی انجام دهد.

با احترام
علی گشتاسبی
عضو کنگره ایرانیان کانادابیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19