پربازدید

ویدیو

کووید-19

نهصد هزار شغل خالی در ماه اکتبر

بازار کار کانادا در ماه اکتبر تقریبا ثابت بود؛ نرخ بیکاری از ۶.۹ درصد به ۶.۷ درصد کاهش یافت.

سازمان آمار کانادا روز جمعه گفت در ماه اکتبر ۳۱ هزار شغل جدید ایجاد شد.

شغلهای ایجاد شده در ماه اکتبر بیشتر در بخش خرده فروشی است، اما بیکاری در بخش مهمانپذیری و غذا اندکی بیشتر شد.

در ماه اکتبر ۷۲ هزار شغل جدید در بخش خرده فروشی ایجاد شد که به گفته سازمان آمار، به سطح قبل از پاندمی برگشته است.

در ماه اکتبر تعداد شغلهای خویش فرما اندکی کاهش یافت ولی بعضی از افراد خویش فرما به بخشهای پر تقاضاتر علمی و تکنیکی تغییر شغل داده اند.

همچنین تعداد افرادی که برای مدت بیش از شش ماه بیکار بوده اند به ۳۸۰ هزار نفر رسید.

به گفته کارشناسان، در ماه اکتبر ۹۰۰ هزار شغل خالی در کانادا وجود داشت.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158189بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19