پربازدید

ویدیوکووید-19

نماینده جدید شورای شهر ریچموندهیل

در پی خالی شدن صندلی نماینده شورای شهر از حـوزه شمــاره 4 ریچمونــدهیـل Ward4 Council، شورای شهر ریچموندهیل در جلسه ویژه چهارم دسامبر خود، دیوید وست را برای این پست برگزید.

دیوید وست از ساکنان قدیمی ریچموندهیل است که مدتها در هیأت مدیره سازمانها و آژانس های گوناگون عضو بوده است.

در پی این گزینش، شورای شهر ریچموندهیل دیوید وست را به عضویت در چندین کمیته ریچموندهیل از جمله کمیته میراث فرهنگی ریچموندهیل و کمیته حمایت از نوجوانان ریچموندهیل منصوب کرد.

ماموریت این کمیته ها در 30 نوامبر 2014 به پایان می رسد.

(متن انگلیسی این خبر را در بخش انگلیسی همین شماره ملاحظه کنید)

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19