پربازدید

ویدیو

کووید-19

نمایشگاه هنر «زنانگی من»

نمایشگاهی از آثار نقاشی جوانا زوب که در هر یک از آثار، د استانی شخصی از رشد، تغییر، مبارزه، شکست و تولد د وباره زنی بیان می شود.

A solo art exhibition by Joanna Czub, featuring paintings that tell a personal story of growth, change, struggle, defeat and rebirth

When: October 9, 2019
12:00PM 5:00PM
Where: Assembly Hall
1 Colonel Samuel Smith Park Dr, Etobicoke
Free
More Info
Website: www.assemblyhall.ca

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=101893بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19