پربازدید

ویدیو

کووید-19

نظر ساکنان انتاریو به عملکرد داگ فورد؛ باز گشت از قله

دولت داگ فورد با پاندمی کرونا چطور برخورد کرد؟ بالا، پائین، مورب؟ خوب مدیریت کرده؟

نظر ساکنان انتاریو نسبت به عملکرد داگ فورد در دوران پاندمی به طور جدی تغییر کرده. تعداد کسانی که معتقدند دولت فورد می توانسته بهتر عمل کند، بیشتر شده.

در نوامبر سال گذشته ۵۱ درصد ساکنان انتاریو گفتند که دولت فورد بسیار خوب و یا عالی عمل کرده. اما در عرض چند هفته سطح حمایت به ۳۲ درصد کاهش یافت. ماه نوامبر زمانی بود که موج دوم کرونا در انتاریو اوج گرفت.

در هفته دوم ماه نوامبر، ۴۹ درصد ساکنان انتاریو معتقد بودند که دولت فورد می توانسته بهتر عمل کند اما در عرض چند هفته این میزان  هم به ۶۷ درصد بالا رفت. در پایان ماه دسامبر فقط ۳۱ درصد معتقد بودند که دولت فورد هر آنکاری را که از دستش بر می آمده انجام داده.

در  ماه می سال۲۰۲۰، چهل درصد ساکنان انتاریو معتقد بودند که دولت فورد با سرعت لازم حرکت نکرده، اما در اواخر دسامبر این تعداد به شصت درصد رسید.

به گفته شبکه خبری سی بی سی دولت فورد در دوران پاندمی پیاپی نظرسنجی سفارش داده تا از نظرات مردم آگاه شود البته نه لزوما برای عمل کردن به خواسته های مردم.

سی بی سی به نتایج ۳۵ نظرسنجی دست یافته که در فاصله مارچ ۲۰۲۰، تا ژانویه۲۰۲۱ به سفارش دولت داگ فورد انجام شده.

این نظرسنجی ها در مجموع نشان می دهند که حمایت از عملکرد دولت فورد با گذشت زمان کاهش پیدا کرده.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=155362بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19