پربازید

ویدیو

کووید-19

نظرسنجی جدید: بیست و هفت درصد کانادایی ها دچار دشواری مالی هستند

میلیونها نفر از سراسر جهان مایلند به کانادا مهاجرت کنند. کانادا کشور ثروتمند، زیبا و مهاجرپذیری است که اکثریت مردم در آن در رفاه زندگی می کنند. اما کانادا، فقیر هم کم ندارد. 

فقر همه جا هست و کانادا نیز مستثنی نیست. تازه ترین بررسی های آماری توسط موسسه نظرسنجی مستقل و غیرانتفاعی Angus Reid انجام شده حاکی است از هر چهار کانادایی یک نفر تنگدستی های اقتصادی را تجربه می کند. 

گزارش جدید این موسسه روز سه شنبه 17 جولای بیرون داده شد.

این نظرسنجی از 28 می تا 13 جون 2018 از طریق آنلاین و به صورت تصادفی randomized sample صورت گرفته و حاکی از آن است که: 

ـ از هر پنج کانادایی یک نفر (21 درصد) گفته اند که توانایی مالی برای استفاده از خدمات دندانپزشکی ندارند، و این به یک مشکل مزمن برایشان تبدیل شده. 

ـ از هر شش کانادایی یک نفر قادر به تامین هزینه خرید لباس جدید و یا مواد غذایی با کیفیت نیست. 

ـ از هر هفت کانادایی یک نفر در محلی زندگی می کند که یا خیلی کوچک است و یا خیلی دور از محل کار یا تحصیل. 

این گزارش، کانادایی ها را از نظر توان اقتصادی به چهار گروه تقسیم می کند: 

ـ شانزده درصد برای تامین هزینه های زندگی دشواری دارند.

ـ یازده درصد روی مرز فقر قرار دارند. 

ـ سی و شش درصد اخیرا توانسته اند به زندگی راحت برسند. 

ـ سی و هفت درصد همواره از زندگی راحت برخوردار بوده اند. 

گزارش نتیجه می گیرد که «بیش از یک چهارم کانادایی ها (27 درصد) در حال حاضر با دشواری های مالی روبرو هستند.»

نتایج دیگر 

ـ تقریبا یکی از هر سه کانادایی (31 درصد) به طور دائم در مورد وضعیت مالی شان استرس شدید دارند. 

ـ بیش از نیمی از کانادایی ها (52 درصد) معتقدند در منطقه ای که زندگی می کنند فقر در حال افزایش است. 

ـ حدود 9 درصد کانادایی ها معتقدند که فقر در کانادا در حال کاهش است. 

ـ سی درصد کانادایی ها در مورد وضعیت مالی شان در آینده بدبین هستند. 

ـ چهل و سه درصد کانادایی ها معتقدند فرزندانشان از نظر اقتصادی وضعیت نامناسب تری نسبت به آنان خواهند داشت. و سی و دو درصد نیز معتقدند که وضعیت اقتصادی فرزندانشان بهتر از آنها خواهد بود.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19