پربازدید

ویدیوکووید-19

نظرات و مشاهدات کشاورزان ایرانی در مورد تغییرات آب و هوایی

تغییرات ناشی از گرمایش آب و هوا چقدر است؟

دانشمندان کانادایی برای شناسایی دقیق تر این تغییرات، نظرات 90 هزار نفر را جمع آوری کرده اند. این افراد کسانی بوده اند که شیوه سنتی کار و زندگی آنها متکی بر طبیعت است و در نقاطی زندگی می کنند که از ایستگاههای هواشناسی خبری نیست.

جالب است بدانیم نظرات کشاورزان ایرانی نیز در این مطالعه علمی مورد توجه قرار گرفته است.

در مجموع، محققان موفق شده اند نظرات و مشاهدات مردمانی از 137 کشور را مورد مطالعه قرار دهند. این نظرات در بیش از 1000 تحقیق و پژوهش منتشر شده، مندرج بوده است.

روزنامه گلاب اندمیل به نقل از خبرگزاری رویترز نوشته نتیجه این تحقیق حاکی است که حدود 70 درصد از این افراد گفته اند که شاهد تغییرات در فصول، بارندگی ها و درجه حرارت بوده اند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19