پربازدید

ویدیوکووید-19

نشت منواکسید کربن در رستوران چینی در نورت یورک هشت نفر را روانه بیمارستان کرد

نشت گاز مونواکسیدکربن در رستوران چینی در نورت یورک، هشت نفر را روانه بیمارستان کرد.

حادثه حوالی ده و نیم شب یکشنبه اتفاق افتاد. یکی از مصدومین کودک دو ساله است.

روز قبل از این حادثه نیز چند نفر از کارکنان رستوران از سردرد شکایت کرده و سرکار نیامده بودند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19