پربازید

ویدیو

کووید-19

نرخ سوبسید دستمزدها و سوبسید اجاره ها تا پنج جون ثابت می ماند

دولت کانادا اعلام کرد که نرخ سوبسید دستمزدها و نرخ سوبسید اجاره ها را تا پنجم جون تمدید می کند.

دولت کانادا در حال حاضر 75 درصد دستمزد کارکنان را به صاحبان بیزنسهای واجد شرایط سوبسید می دهد. این نرخ تا چند ماه قبل 65 درصد بود که دولت آن را از پایان دسامبر تا 14 مارچ به 75 درصد افزایش داد. این شکل محاسبه در 14 مارچ به آخرمی زسد اما دولت اعلام کرد که همین نرخ را تا پنجم جون تمدید می کند و البته نرخ 75 درصد، حداکثر نرخی است که برای کارکنانی که مشغول به کار باشند پرداخت می شود. بیزنسهایی  می توانند این سوبسید را دریافت کنند که در آمد آنها به خاطر پندمیک به میزان چشمگیری پایین آمده باشد.

در پی اوج گرفتن پندمیک کرونا در مارچ گذشته دولت فدرال اعلام کرد که به منظور حفظ نیروی کار، و برای جلوگیری از بیکار شدن کارکنان، درصدی از دستمزد آنها را به کارفرمایان سوبسید می دهد.

حداکثر سوبسید اجاره ها نیز 65 درصد بود که دولت این نرخ را هم تا پنجم جون تمدید کرد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19