پربازدید

ویدیوکووید-19

نرخ بهره پایه فعلا ثابت ماند!

چهارشنبه 25 اکتبر زمان اعلام نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزی کانادا بود.

بانک مرکزی کانادا هر چند وقت یک بار ضمن اعلام ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد، نرخ بهره پایه را اعلام می کند.

روز چهارشنبه بانک مرکزی اعلام کرد فعلا نرخ بهره پایه را تغییر نمی دهد.

نرخ بهره پایه در کانادا در حال حاضر یک درصد است. انتظار می رود نرخ بهره پایه در کانادا تا یکی دو سال دیگر به حدود 3 درصد برسد.

نرخ بهره پایه در کانادا مدتها بود در رقم بسیار پایین نیم درصد ثابت مانده بود اما طی چند ماه گذشته بانک مرکزی در دو نوبت هر بار 25 صدم درصد آن را افزایش داد.

رشد تولید ناخالص ملی کانادا در حال حاضر از همه کشورهای G7 (هفت کشور صنعتی) بیشتر است و برای سال 2017 حدود 3.7 درصد بوده.

بانک مرکزی روز چهارشنبه گفت فعلا نرخ بهره را افزایش نمی دهد اما احتمال افزایش آن در آینده زیاد است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19