پربازدید

ویدیوکووید-19

نجات 73 سگ از “زندگی سگی”

مسئولین SPCA انتاریو که مسئول رسیدگی به بیرحمی به حیوانات و پناه دادن به آنان است، 73 سگ را توقیف کردند…

این مسئولین میگویند سگها را از مکانی در Lucknow که حد فاصل کیچنر و دریاچه هارون Lake Huron در چنوب غربی انتاریو است گردآوری کرده اند. این سگها اغلب در اندازه کوچک تا متوسط و از نژادهای گوناگون هستند. کسی تحت تعقیب قرار نگرفته اما مسئولین از مالک سگها خواسته اند که محل اقامت و درمان مناسب برای حیوانات فراهم کنندو تا آن زمان، SPCA از حیوانات مذکور مراقبت خواهد کرد.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19