پربازدید

ویدیو

کووید-19

ناظم دبیرستانی در مارکام به اتهام دست درازی جنسی تحت پیگرد قرار گرفت

ناظم دبیرستان کاتولیک سنت رابرتز در مارکام به اتهام دست درازی جنسی به یک دانش آموز سابق، تحت پیگرد قرار گرفت.

روز چهارشنبه 16 مارچ بود که کارآگاهان پلیس یورک در جریان این واقعه قرار گرفتند.

دبیرستان کاتولیک سنت رابرتز در شماره 8101 خیابان لزلی واقع است. متهم روز سه شنبه 22 مارچ دستگیر شد.

متهم پال پترسون نام دارد، 40 ساله و ساکن ریچموندهیل می باشد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19