پربازدید

ویدیو

کووید-19

مکالمه با موبایل و رانندگی با دو برابر سرعت

با گرم شدن هوا، تردد مردم به شمال انتاریو افزیش یافته است.
پلیس سادبری Sudbury (در شمال انتاریو) می گوید زن 31 ساله ای را متوقف کرده که هم حدود دو برابر سرعت مجاز رانندگی می کرده و هم در حال مکالمه با تلفن همراه خود بوده است. پلیس گواهینامه او را برای یک هفته معلّق و اتومبیل وی را نیز برای همین مدت توقیف کرد.

Special to SALAM TORONTO
with permission from CBC/Radio- Canadaبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19