پربازدید

ویدیو

کووید-19

منطقه یورک امروز و فردا 2000 نوبت به هشتاد سال به بالاها می دهد

ساکنان هشتاد سال به بالای منطقه یورک از روز پنجشنبه 4 مارچ می توانند از طریق آنلاین برای دریافت واکسن کووید نوبت رزرو کنند.

منطقه یورک در این مرحله 2000 نوبت برای هشتاد سال به بالا رزرو می کند.

افراد هشتاد سال به بالا (متولدین 1941 و قبل آن) در چهار و پنج مارچ می توانند با مراجعه به سایت زیر نوبت خود را رزرو کنند:

York.ca/Covid19vaccine

واکسیناسیون افراد واجد شرایط پس از رزرو نوبت، در دو روز پنجشنبه چهارم و جمعه مارچ دردو  کلینیک زیر انجام می شود:

Richmond Green Sports Centre located in the City of Richmond Hill

Georgina Ice Palace located in the Town of Georgina

همراه داشتن مدارک اثبات سن و سکونت در منطقه یورک الزامی است.

توجه داشته باشید بدون رزرو نوبت، امکان دریافت واکسن وجود ندارد. منطقه یورک با دریافت محموله های بعدی ظرفیت رزرو و نوبت را افزایش خواهد داد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=141137بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19