پربازدید

ویدیو

کووید-19

مناقشه بر سر سیستماتیک بودن تبعیض نژادی در کانادا به پارلمان کشید

جَگمیت سینگ رهبر حزب نیودمکرات کانادا روز چهارشنبه در مجلس، پیش نویس لایحه‌ای را در مورد وجود نژادپرستی سیستماتیک در پلیس آرسی‌ام پی تقدیم کرد، اما یکی از نمایندگان حزب بلاک کبکوا به نام آلن تِرییَن Alan Therrien مانع از تصویب این لایحه شد که در این هنگام جگمیت سینگ او را نژادپرست نامید. به دنبال این منازعه لفظی، سخنگوی مجلس از جگمیت سینگ خواست که برای تمام روز چهارشنبه صحن مجلس را ترک کند.

روز پنجشنبه ایوز فرانسیس بِلانشِه رهبر حزب بلاک کبکوا از عمل نماینده حزب خود دفاع کرد و گفت بلانشه هر چه که باشد، نٰژادپرست نیست. جگمیت سینگ حرکت نماینده بلاک کبکوا را «مظهر نژادپرستی» خواند، ولی رهبر حزب بلاک کبکوا این را رد کرد و از جگمیت سینگ خواست به خاطر آنکه حزب او را طرفدار تبعیض خوانده معذرت بخواهد، و اظهار امیدواری کرد اگر سینگ معذرت نخواهد سخنگوی مجلس تنبیه سخت تری برایش در نظر بگیرد.

اما جاستین ترودو روز پنجشنبه از انتقاد کردن از جگمیت سینگ خودداری کرد و گفت وقتی موضوع نژادپرستی در مجلس کانادا مطرح می شود، جگمیت سینگ تنها رهبر از مردمان در معرض تبعیض است.

جگمیت سینگ از مجلس کانادا خواسته که وجود نژادپرستی سیستماتیک را در پلیس آرسی‌ام پی تصدیق کند و از دولت بخواهد بودجه نیروهای پلیس را مورد بازبینی قرار دهد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19