پربازدید

ویدیو

کووید-19

معلمین انتاریو به اعتصاب نزدیکتر می شوند

معلمین دبیرستان های انتاریو برای اعتراض به دولت گامی جدید برمی دارند.
آنها از دوشنبه هفته دیگر در هیچ یک از ساعات درسی اضافه بر برنامه های موجود شرکت نخواهند کرد.
معلمین انتاریو این کار را برای اعتراض به دولت برای توقف افزایش حقوقشان تا دو سال و ممنوع شدن از هرگونه اعتصاب انجام می دهند.
قبلاً وزیر آموزش و پرورش Laurel Broten گفته بود که از قوه قانونگذاری برای توقف هر اعتصاب بهره خواهد گرفت.

کندین پرسبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19