پربازدید

ویدیو

کووید-19

مسابقه «حدس بزنید» ـ انتاریو دارای بیش از ۳۳۰ پارک استانی است. به نظر شما چه تعداد از این پارک ها دارای کمپ سایت هستند و می توان در آنها چادر زد؟ در آنها چادر زد؟

  • ۳۳۰  پارک
  • ۲۱۰ پارک
  • ۱۰۰ پارک
  • ۲۰ پارک

پاسخ صحیح را روز دوشنبه در همین صفحه ملاحظه کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=180843بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19