پربازدید

ویدیوکووید-19

مراقب سیم ها و طناب ها باشید

Health Canada – سازمان بهداشت کانادا به شدت به والدین برای وسایل الکترونیکی سیم دار هشدار داده است.

این سازمان اعلام کرده است که والدین و مراقبان کودک باید با دقت بسیار زیاد مراقب هر نوع سیم یا طناب که در خانه دارند باشند.

سازمان بهداشت کانادا به والدین یادآور شده است که کودکان در صورت بازی با طناب و یا سیم وسایل الکتریکی می توانند با بستن آن دور گردن خود دچار اختناق یا حتی مرگ شوند.

سازمان بهداشت کانادا طناب های کرکره، سیم های وسایل الکتریکی، زنجیرهای جواهرات، بند کفش و طناب را جزو این دستـه قـرار می دهد.

سازمان مذکور توصیه می کند که این نوع بندها و طناب هــا از جایی که کودک بازی می کند و یا می خوابد جمع آوری شود. در ضمن تذکر می دهد که برای کودکان به هیچ وجه اسباب بازی که سیم یا طناب به همراه دارد خریداری نشود.

این سازمان همچنین اعلام کرده که علاوه بر خفگی وسایل سیم دار می تواند به نوع دیگری برای کودکان خطرناک باشد چون آنها با کشیدن سیم این وسایل می توانند خود وسیله یا چیزی سنگین تر را روی خود انداخته و آسیب ببینند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19