پربازید

ویدیو

کووید-19

مخالفت انجمن آزادیهای مدنی کانادا با جریمه کردن واکسینه نشده ها

انجمن آزادیهای مدنی کانادا Canadian Civil Liberties Association (CCLA) جریمه بستن بر افراد واکسینه نشده را بسیار مشکل آفرین خواند و گفت منشور حقوق و آزادیهای کانادا به شهروندان حق می دهد که خودشان درباره بدن و مسائل پزشکی شان تصمیم بگیرند.

با افزایش سرسام آور مبتلایان به امیکرون، نخست وزیر کبک اعلام کرد که برای جبران هزینه هایی که افراد واکسینه نشده بر سیستم بیمارستانی وارد می کنند، افراد واکسینه نشده را جریمه خواهد کرد.

در این رابطه انجمن آزادیهای مدنی کانادا مالیات بستن بر افراد واکسینه نشده را بسیار مشکل آفرین خواند و گفت منشور حقوق و آزادیهای کانادا Canadian Charter of Rights and Freedoms به شهروندان حق می دهد که خودشان درباره بدن و مسائل پزشکی شان تصمیم بگیرند.

به گزارش کندین پرس کارا زیبل Cara Zwibel سرپرست این انجمن در بیانیه ای گفته وضع مالیات برای جریمه کردن افراد واکسینه نشده، اقدام تفرقه برانگیزی است که می تواند منجر به گوشه گیری کسانی شود که بیشتر از همه به خدمات پزشکی نیاز دارند.

به گفته او، نخست وزیرکبک باید تصمیم خود را پس بگیرد. وی این تصمیم را «پیشنهادی که از نظر قانون اسای مشکل آفرین است» نامید.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19