پربازدید

ویدیو

کووید-19

مار بزرگ در اتاق خواب

صبح دوشنبه 30 مي در براکويل انتاريو اتفاق ترسناکي افتاد.

زني از اهالي اين شهرک که در شرق انتاريو واقع است، وقتي از خواب بلند شد موجود عجيبي در اتاق خود ديد: يک مار بزرگ!

زن به پليس زنگ زد و درخواست کمک کرد. البته تا وقتي پليس به محل برسد، مار به داخل دريچه هواکش رفته و ناپديد شده بود.

رسانه هاي محلي گزارش دادند مار کمي بعد به دام افتاد. به موجب اين گزارشها، مار به مستاجر ديگري تعلق داشته که ماهها قبل متوجه ناپديد شدن مار خود شده و ديگر نشاني از او نديده است.

عکس اين مار که توسط پليس منتشر شده، عکس العمل هاي گسترده اي در سوشيال مديا ايجاد کرده. يک نفر گفته کشف چنين ماري براي ترک هميشگي آن محل کافي است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19