پربازدید

ویدیوکووید-19

لایحه تقدیمی دکتر مریدی به پارلمان

روز سه شنبه سوم اپریل 2012، رضا مریدی با تقدیم لایحه ای به پارلمان پیشنهاد کرد که رییس منطقه یورک از این پس توسط مردم انتخاب شود.

در رابطه با چگونگی تعیین رییس منطقه یورک Chair of the Regional Municipality of York
دکتر رضا مریدی نماینده ریچموند هیل در پارلمان انتاریو، لایحه ای را به پارلمان تقدیم کرد. در این لایحه، دکتر مریدی پیشنهاد می کند که متممی به قانون شهرداری های انتاریو اضافه شود. این قانون در سال 2001 به تصویب رسیده است. مسئولیت رییس منطقه یورک شباهت کامل به وظایف شهرداران دارد.
شهرداران انتاریو همه انتخابی هستند، اما رییس منطقه یورک توسط نمایندگان شورای منطقه یورک Regional Councillors منصوب می شود. قرائت اول لایحه پیشنهادی دکتر مریدی در پارلمان انجام شده و در انتظار تعیین تاریخ برای قرائت دوم می باشد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19