پربازدید

ویدیو

کووید-19

قضیه تسلط غولهای دیجیتال بر بازار

قضیه تسلط کمپانی های غول آسای عالم دیجیتال نظیر گوگل، آمازون و اپل بر بازارهای جهان، نمایندگان مجلس آمریکا را به تحقیقات بیشتر واداشته، به طوری که رهبران کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه هایی برای گوگل، فیسبوک، آمازون و اپل، اسناد و مدارک متعدد و گسترده ای را درخواست کرده اند.

این کمیته در حال تحقیقات جدی نقض احتمالی قوانین انتی تراست و اثر آن بر بازار رقابت و مشتریان می باشد.

نمایندگان مجلس آمریکا به این کمپانیها تا ۱۴ اکتبر وقت داده اند تا این اسناد را ارائه دهند ـ کندین پرسبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19