پربازدید

ویدیوکووید-19

فرزند سوم مادران هندی در انتاریو، معمولاً پسر است

اطلاعات مربوط به زاد و ولد سال های 2002 تا 2007 انتاریو مورد مطالعه قرار گرفت.

این آمارها نشان داد که مادران هندی تبار، بیش از مادران نژادهای دیگر در سومین زایمان خود، پسر به دنیا می آورند. مطالعه در مورد 766,688 تولد در انتاریو در مدت فوق انجام گرفته است. 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19