پربازدید

ویدیو

کووید-19

علت دریافت نکردن چکهای مزایای اضطراری توسط بعضی از سالمندان

بالاخره معلوم شد که چرا بعضی از سالمندان کم در آمد ناگهان از دریافت چکهای کمک اضطراری دوران کرونا محروم شدند

خبرگزاری کندین پرس به یک سند داخلی دولت کانادا دست پیدا کرده که نشان می دهد چرا بعضی از شهروندان ارشد کم در آمد اخیرا چکهای کمک اضطراری ماهیانه را دریافت نکرده اند.

موضوع بستگی به نهاد پرداخت کننده کمک دارد. کمکهای اضطراری از طریق دو نهاد ارسال می شده اند: اداره مالیات کانادا CRA، و سرویس کانادا Service Canada

اداره مالیات کانادا مسئول پرداخت کمک اضطراری به آن دسته از شهروندان ارشد بود که خویش فرما بوده و درآمدشان غیر قابل بیمه محسوب می شد؛ و به همین خاطر مبلغ مزایای اضطراری آنها از مزایای موسوم به GIS آنها کم می شده.

از طرف دیگر، سرویس کانادا مسئول پرداخت کمک اضطراری به سالمندان کم درآمدی بوده که درآمدشان بیمه پذیر است؛ به سرویس کانادا گفته شده بوده که مبلغ مزایای اضطراری مخصوص کرونای این افراد را از مزایای GIS آنها مستثنی کند.

نمایندگان اپوزیسیون در مجلس می گویند شهروندان ارشد باید از وجود دو سیستم مختلف آگاه می شدند و دولت باید حالا مسئله را حل کند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=152285بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19