عقب افتادن کانادا از سی کشور دیگر در تزریق واکسن

از نظر تعداد واکسن تزریق شده به نسبت جمعیت، کانادا از فهرست سی کشور نخست بیرون افتاد. تعداد واکسن تزریق شده در کانادا اکنون از مرز یک میلیون دوز عبور کرده ولی اگر این تعداد را به نسبت کل جمعیت کانادا در نظر بگیریم، درصدی خواهد شد که از سی کشور دیگر پائین تر است. … ادامه خواندن عقب افتادن کانادا از سی کشور دیگر در تزریق واکسن