پربازید

ویدیو

کووید-19

صورت پرستار را مشت باران کرد که چرا به زنش واکسن زده

در شهر شربوروک کبک پلیس به دنبال مردی است که با مشت به یک پرستار زن حمله کرده و صورت او را مشت باران کرده.

به گفته پلیس، این فرد صبح دوشنبه به داروخانه ای در شربوروک رفته و به این پرستار نزدیک شده و مدعی شده که نرس بدون رضایت همسرش، به او واکسن کرونا تزریق کرده و پیاپی چند مشت به صورت او زده و بعد از محل گریخته.

این پرستار به علت شدت جراحات در بیمارستان تحت درمان قرار گرفته.

انجمن نرسهای کبک روز چهارشنبه در توئیتر این عمل را غیرقابل قبول خواند و برای نرس آرزوی سلامتی کامل کرد.

پلیس شربوروک کبک برای یافتن این فرد از عموم درخواست کمک کرده.

متهم شخصی ۳۰ تا ۴۵ ساله توصیف شده.

شهر شربوروک در ۱۵۰ کیلومتری شرق مونترال است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19